Taakverdeling kerkrentmeesters Taakverdeling kerkrentmeesters

Voorzitter: Jan Rijstenbil
Vergaderingen voorbereiden met de secretaris;
Beleidsplan college van kerkrentmeesters;
Stukjes aangaande algemeen kerkbeheer schrijven (Kerkelijk Leven, Kruispunt, zondagsbrief);
Financiële kwesties (w.o. beleggingen, in samenwerking met de penningmeester);
Personeelszaken: arbeidsrechtelijke aangelegenheden kerkelijke medewerkers;
Verzorgen ziekmeldingen medewerkers;
Fungeren als opdrachtgever van kosters en gebouwenbeheerders;
Contactpersoon voor de kerkmusici; rooster opstellen voor gast-organisten; onderhoud orgel;
Verhuur van de nevenruimte; contracten en contacten met vaste huurders;
 
Secretaris: Gertie Hout
Voorbereiden en notuleren van de collegevergaderingen;
Verzorgen van de post;
Verhuur van de kerk aan derden;
Verzorgen van het (digitale en papieren) archief;
Muziek- en auteursrechten – CCLI
Toezicht en bijhouden kerkregisters;
Eindverantwoordelijk voor de ledenregistratie (LRP beheerder);
Collecterooster maken;
 
Penningmeester: Dick van de Velde
Controleren en aftekenen ingekomen facturen (interactie met de kerkelijk administrateur);
Financiële kwesties (w.o. beleggingen, is samenwerking met de voorzitter);
Begroting en jaarrekening (in samenwerking met de kerkelijk administrateur);
Voorzitter van de beheerscommissie (kerkelijk centrum);
Beheren van de polissen;
Geld tellen (met de kerkelijk administrateur) en verantwoording in Kerkelijk Leven;
Begeleiden subsidieaanvraag BRIM/BROM , is samenwerking met Gemeente Reimerswaal; 
 
Planning en coördinatie financiële acties: Lia Spruit-van Stee
Geldwerving (w.o. opzetten en verantwoorden actie Kerkbalans);
Brieven en stukjes betreffende geldwerving in Kerkelijk Leven, zondagsbrief en Kruispunt;
Vervanging bij afwezigheid voorzitter;
Notuleren bij afwezigheid secretaris;
Afgevaardigde naar het moderamen; 

Gebouwenbeheer: Jaco van der Jagt
Onderhoud van roerend- en onroerend goed (planning en kostenbewaking);
Begeleiden en plannen onderhoud in lopende subsidieperiode BRIM/BROM;
Kopieerapparaat (onderhoud en storingsmeldingen) en papiervoorraad;
Beamer (onderhoud en uitleen);
 
Veiligheid en distributie: Wilbert de Kramer
EHBO/BHV (organiseren hulpteam);
Onderhoud hulpmiddelen (AED, rolstoel, brancard);
Actueel houden gebruiksvergunning en ontruimingsplannen;
Risico inventarisatie en – evaluatie (RIE);
Organiseren vrijwilligers (team brievenbezorgers; opmaken collectantenrooster);
Collectebonnen (bezorgen bestellingen binnengekomen bij de administrateur);
Administratie oud papier;
Verhuur vrachtauto;
 
Algemeen: alle kerkrentmeesters hebben als taak een aantal busjes van de kerkradio te legen.

terug