Plaatselijk reglement van de Hervormde Gemeente Yerseke binnen de Protestantse Kerk in Nederland Plaatselijk reglement van de Hervormde Gemeente Yerseke binnen de Protestantse Kerk in Nederland

1.    NAAM, KERKORDE, ORDINANTIES
Onze gemeente wil bekend staan als de Hervormde Gemeente Yerseke binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij aanvaardt de kerkorde en de bepalingen en richtlijnen van de ordinanties, maar wil gebruik maken van de geboden mogelijkheid om bepaalde zaken plaatselijk te regelen of af te wijken van opvattingen en praktijken die de nieuwe kerkorde toelaat.

2. BELEIDSPLAN
Een aantal zaken betreffende identiteit, beleid en praktijk van ons gemeente-zijn wordt momenteel besproken in kerkenraadsverband en in de colleges aan de hand van een concept-beleidsplan. Later dit jaar zal e.e.a. in een definitief beleidsplan worden vastgelegd, nadat ook de gemeente erin is gekend. Over zaken waarover in visiedocument, reglement en beleidsplan geen uitspraak worden gedaan, voorzien kerkorde en ordinantiebepalingen.

3.   GEMEENTEVISIE
Onze visie op de gemeente is verwoord in een apart document. Het geeft aan waar we als gemeente willen staan in de kerkelijke en geloofstraditie en hoe we onze roeping en opdracht verstaan als gemeente van Christus in Yerseke  aan het begin van de 21e eeuw.  We willen een belijdende, confessionele gemeente zijn die zich beweegt in het ruimte- en spanningsveld van traditie en spirituele vernieuwing. Het is ons er alles aan gelegen dat de gemeente, in het bijzonder kerkenraad en anderen die leiding geven, de visie ondersteunen en ook willen uitdragen in alle activiteiten die in en namens de gemeente plaatsvinden.

4.   KERKENRAAD
De kerkenraad bestaat uit door de gemeente gekozen ambtsdragers: de predikant, de ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De ambten staan open voor mannen en vouwen die belijdende leden van de NHK/PKN zijn. De wijze van verkiezing van ambstdragers is in de kerkorde vastgelegd. Bij de laatstgehouden zesjaarlijkse stemming -in 1998- heeft de gemeente bepaald dat zij zelf namen wil indienen van kandidaat-kerkenraadsleden. Alle leden zijn gerechtigd namen in te dienen. De gebruikelijke procedure is in dit geval dat  kerkenraad op basis van de ingediende namen tweetallen samenstelt, waaruit de gemeente kiest. De laatste twee jaar is er gekozen voor een variant op deze optie. Op basis van de ingediende namen, rekening houdend met het aantal aanbevelingen per persoon, benadert de kerkenraad de aanbevolen personen, laat hen weten dat er op hen vanuit de gemeente een beroep is gedaan, en gaat met hen in gesprek over de vraag voor welke ambten of taken zij wellicht gaven, talenten en mogelijkheden hebben ontvangen. Na een korte periode van beraad laten de benaderde gemeenteleden weten of zij al dan niet voor verkiezing in aanmerking willen komen. Vervolgens verkiest de kerkenraad de nieuwe ambtsdragers en krijgt de gemeente gelegenheid eventuele bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. De kerkenraad heeft voor deze aanpak de gemeente toestemming gevraagd en die gekregen.

De kerkenraad gaat vanaf maart 2004 minder vaak vergaderen dan gebruikelijk was, zodat er meer tijd overblijft voor gemeentewerk. Het ligt in de bedoeling dat zij minimaal één maal in de twee maanden in vergadering bijeenkomt.

Het moderamen, dat de vergaderingen voorbereidt en adviezen en voorstellen aan de kerkenraad voorlegt, coordineert de uitvoering van kerkenraadsbesluiten. Het moderamen bestaat uit vijf leden: predikant, scriba, voorzitter diakonie, voorzitter college kerkrentmeesters en een van de ambtsdragers die nauw bij het gemeenteopbouwwerk betrokken is.

De kerkenraad kan zich laten bijstaan door adviseurs.

5.   EREDIENSTEN
Gewoonlijk vindt er standaard 1 eredienst per zondag plaats, de morgendienst om 10:00 uur. Voorts zijn er op veel zondagen in de namiddag of avond gezamenlijke diensten met andere kerkgenootschappen in Yerseke, speciale zangdiensten, jongerendiensten, ontmoetingsdiensten en gebedsbijeenkomsten. Kinderen en jongeren maken deel uit van de vieringen. Voor kinderen zijn er wekelijkse nevendiensten, voor jongeren tweewekelijkse. Vier maal per jaar worden er bijzondere jeugd- en jongerendiensten gehouden (twee 's morgens en twee 's middags). Verder is er een gezinsdienst bij de opening van het winterwerk.

Met de Vrije Evangelische Gemeente alhier worden er gezamenlijke middagdiensten gehouden, afwisselend in ons kerkgebouw en dat van de VEG. Beurtelings gaan er predikanten van beide kerkgenootschappen voor.

Verder vinden er avonddiensten plaats op Biddag, Goede Vrijdag, Dankdag en Oudejaarsavond. Op Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsmorgen en Hemelvaartsdag worden er ochtenddiensten gehouden.

De kerkenraad streeft ernaar gastvoorgangers uit te nodigen die in het profiel van de gemeente passen.

6.   HEILIGE DOOP
We bedienen het sacrament van de doop aan de kinderen van de gemeente als teken en bekrachtiging van het verbond dat de Here God met ons sluiten wil. Zij worden daarbij opgenomen in het verbond met de gemeente. De ouders beloven ondermeer dat zij hun kinderen christelijk willen opvoeden, in de hoop dat zij op latere leeftijd het ja-woord van hun ouders zullen overnemen. Volwassenen die belijdenis van het geloof afleggen, maar als kind niet gedoopt waren, worden gedoopt op grond van hun geloofsbelijdenis. Ten minste een van de ouders van de te dopen kinderen wordt verwacht dooplid te zijn. In het geval dat een van de ouders de doopbeloften niet van harte kan afleggen, wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij belooft de partner de ruimte te geven om het gedoopte kind een christelijke opvoeding te geven.

Aan de doop gaat een stuk toerusting door de predikant vooraf, die erop gericht is de ouders inzicht te geven in de betekenis van de doop en hen te bemoedigen en toe te rusten om hun kinderen op te voeden overeenkomstig Gods wil en beloften. Door middel van avonden over geloofsopvoeding wordt die toerusting voortgezet en de band tussen doopouders verder versterkt.

7.   BELIJDENIS VAN HET GELOOF
De catechese van de kinderen en jongeren van de gemeente is erop gericht hen te leiden tot het moment waarop zij –gewoonlijk op Palmzondag- de doopbeloften van hun ouders overnemen en belijdenis van hun geloof afleggen, ten overstaan van God en de gemeente. Ze worden vervolgens aangemoedigd zich bij een kring aan te sluiten en te participeren in andere activiteiten van de gemeente, waarbij zij de hun geschonken gaven en talenten kunnen inzetten. Belijdende leden worden uitgenodigd tot het Heilig Avondmaal. Verder zijn ze gemachtigd om aanbevelingen te doen m.b.t. de verkiezing van ambtsdragers.

8.   HEILIG AVONDMAAL
Het Heilig Avondmaal staat open voor belijdende leden van onze gemeente en gasten die in hun eigen gemeente gerechtigd zijn om aan te gaan. Het wordt vier maal per jaar op zondag gevierd en op Goede Vrijdag.

9. VERHUUR VAN HET KERKGEBOUW
Het college van kerkrentmeesters is bereid ons kerkgebouw te verhuren voor gepaste doeleinden, zoals concerten en zangdiensten. Het behoudt zich tevens het recht voor om verzoeken tot het houden van erediensten in ons kerkgebouw af te wijzen.

De kerkenraad heeft evenwel besloten dat alle erediensten (incl. trouw- en uitvaartdiensten) die in het kerkgebouw gehouden worden onder haar verantwoordelijkheid vallen. Dit betekent in de praktijk dat tenminste één of enkele ambtsdragers bij zulke diensten aanwezig zullen zijn.

Eindverantwoordelijkheid voor de verhuur van het kerkgebouw valt onder de kerkenraad.

Om misverstanden te voorkomen willen we het volgende onder uw aandacht brengen.

N.B. Volgens de gemeentevisie van onze kerk onder bovenstaand artikel 9 heeft de kerkenraad de intentie dat alle erediensten (inclusief trouw- en rouwdiensten) die in ons kerkgebouw gehouden worden onder haar verantwoordelijkheid vallen. Een eredienst wil zeggen dat de dienst wordt geleid door een predikant, gastpredikant of pastorale medewerker met preekbevoegdheid en dat de ambten vertegenwoordigd moeten zijn.

De eindverantwoordelijkheid voor de verhuur van het kerkgebouw valt onder de kerkenraad. Het college van kerkrentmeesters zal, gezien het bovenstaande, de kerk niet meer verhuren aan leden of niet-leden voor rouw- en trouwdiensten en overige diensten zoals jubilea, indien deze diensten niet worden geleid door eigen predikanten, gastpredikanten of pastorale medewerkers met preekbevoegdheid.

Het kerkelijk centrum “'de Haven'” is altijd beschikbaar voor rouwdiensten die onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen en voor rouwdiensten die door anderen worden geleid. '“De Haven'” is vanzelfsprekend ook beschikbaar voor alle andere vieringen.

Verder wordt de kerk verhuurd voor doeleinden zoals concerten en zangdiensten. We stellen echter als hoofdregel dat de kerk alleen wordt verhuurd voor activiteiten die niet in strijd zijn met de grondslag van de Nederlands Hervormde Gemeente binnen de P.K.N.

10.   BEGRAFENIS EN CREMATIE
Op bijbelse en pastorale gronden zou de de kerkenraad graag zien dat gemeenteleden zouden kiezen voor begraven in plaats van crematie. Zij is dan ook niet bereid in directe zin bij uitvaartsdienten in een crematorium betrokken te zijn. Wel wil zij in zulke situaties medewerking verlenen aan een dienst in het kerkgebouw of kerkelijk centrum voorafgaand aan de crematieplechtigheid.

11.  HUWELIJK EN LEVENSVERBINTENISSEN
Het is onze roeping het huwelijk tussen man en vrouw hoog en heilig te houden. Ook diensten ter bevestiging en inzegening van huwelijken vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. We verwachten van hen die hun huwelijk in onze kerk laten bevestigen dat ze betrokken gemeenteleden zijn of dat willen worden.

Hoewel de nieuwe kerkorde levensverbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht openlaat, kiest de kerkenraad er op bijbelse gronden voor dergelijke verbintenissen niet onder haar verantwoordelijkheid te bevestigen of te zegenen.

12.  PASTORALE ZORG
De kerkenraad is ervan overtuigd dat onderscheid op grond van afkomst, huidskleur, geslacht, of geaardheid niet past in de christelijke gemeente. Pastorale zorg is gericht op het welzijn van ieder gemeentelid en de gemeente als geheel.