Beroepingscommissie Beroepingscommissie

Door het vertrek van ds. Baggerman ontstaat er begin september een predikantsvacature in onze gemeente. Om deze vacature te kunnen openstellen voor kandidaten is toestemming nodig van het RCBB, het Regionaal College van Beheerszaken binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Hiervoor is een solvabiliteitsaanvraag ingediend en zullen besprekingen worden gevoerd teneinde goedkeuring van dit College te verkrijgen. Hierop vooruitlopend is door de kerkenraad een beroepingscommissie ingesteld. Bij de samenstelling van deze commissie is gestreefd een evenwicht te vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging van de gemeente en anderzijds een formatie die daadkrachtig kan werken. Onze consulent, ds. L.C.P. Deventer zal het beroepingswerk gaan begeleiden.
De beroepingscommissie bestaat uit: ouderlingen: mw. J. G. Koutstaal, dhr. A. Meijer en dhr. W.A. Don; ouderling-kerkrentmeester dhr. J.A.C. van der Jagt; diakenen: dhr. C.J. Aarnoutse, dhr. A. Brinks en dhr. D.J.W. Praat; gemeenteleden: mw. L.G. van den Berge-de Koeijer, mw. H.C. Fraanje-Beuzenberg en mw. W.A. van Wallenburg-Dekker.
Na verschillende voorbereidende vergaderingen is de verwachting dat aan de hand van de vastgestelde profielschetsen van gemeente en predikant, de commissie in het najaar 2017 aan de slag kan gaan.

 
Beroep ds. Baggerman Beroep ds. Baggerman

Op dinsdag 2 mei is door de protestantse gemeente IJsseldijkkerk te Krimpen aan den IJssel een beroep uitgebracht op onze predikant ds. C. Baggerman. Een week later heeft ds. Baggerman bekend gemaakt dat hij het beroep heeft aangenomen.

Op zondagmiddag 17 september is ds. C. Baggerman verbonden aan zijn nieuwe gemeente en heeft er aansluitend intrede gedaan. Het was een fijne dienst waar enkele tientallen gemeenteleden uit Yerseke getuige van mochten zijn. Wij wensen dominee Baggerman, samen met zijn vrouw en kinderen een goede tijd in Krimpen a/d IJssel toe en Gods zegen voor nu en in de toekomst.

Ds. Baggerman schreef destijds in het Kerkelijk Leven over het aannemen van het beroep het volgende:

Op 2 mei heb ik een beroep ontvangen van de protestantse wijkgemeente IJsseldijkkerk, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel. Natuurlijk gaat er aan zo’n beroep een hele tijd van nadenken en bidden vooraf, wat ook veel spanning met zich meebrengt.
Inmiddels heb ik besloten om dat beroep aan te nemen.
Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van Yerseke. Dat valt ons zwaar, want we hebben het hier al meer dan acht jaar heel erg goed. Er zijn veel dingen gebeurd in het gemeenteleven, mooie, goede dingen, er is gedoopt, belijdenis gedaan, getrouwd, de kerkenraad is voltallig en steeds weer vernieuwd, er is opbouw en groei geweest. Dat is niet mijn verdienste. Dat is de zegen van God, die we door alles heen hebben ervaren. Ik ben heel dankbaar en gelukkig daarvoor en wil iedereen bedanken die daarin ook heeft meegeholpen en meegewerkt. Ook zijn er dingen niet goed gegaan, zijn er mensen beschadigd of teleurgesteld, en zijn er dingen blijven liggen. Dat spijt mij. Maar ook daarvoor geldt: de Heer van de Kerk zal zelf ons weer verder helpen. De Hervormde Gemeente van Yerseke is rijk gezegend en dat mag ook vertrouwen geven voor de toekomst.
‘Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.’