Pastoraat in onze gemeente Pastoraat in onze gemeente

Pastoraat betekent letterlijk 'herderlijke zorg'. Het is het hebben van een open oor en hart voor de ander. Een naaste zijn voor elkaar. Dit vraagt inzet en betrokkenheid. In de christelijke gemeente mogen we elkaar bemoedigen en opbouwen in Christus' naam. Dat is een taak voor álle gemeenteleden. We zouden dit omzien naar elkaar een vorm van 'ongeorganiseerd pastoraat' kunnen noemen.

Daarnaast zijn er predikanten, ouderlingen en pastorale medewerkers voor het regelmatige bezoekwerk door heel de gemeente heen, het 'georganiseerde pastoraat'. De predikanten richten zich op het bijzondere pastoraat rond geboorte, huwelijk, ziekte, psychische problemen, gezinsproblemen, ouderdom en overlijden. De ouderlingen zijn er voor het regelmatige bezoekwerk in de hun toegewezen wijken. De ouderlingen worden hierin terzijde gestaan door pastorale medewerkers, tezamen vormen zij per wijk een pastoraal team. Alle werkers in het pastoraat hebben in het midden van de gemeente een belofte van geheimhouding afgelegd, zodat wat vertrouwelijk is, ook vertrouwelijk blijft.

Een uitgebreid document, het pastorale beleidsplan , over de aandachtspunten van het pastoraat en de taakverdeling, is de basis van waaruit gewerkt wordt. Het is duidelijk geworden dat de pastorale medewerkers steeds alert moeten zijn op probleemsituaties in de wijk. Dankzij goede samenwerking tussen de coördinator en de andere pastorale werkers kunnen probleemsituaties worden opgespoord.

Omdat geboorteleden niet meer door de burgerlijke gemeente worden doorgegeven is deze taak door broeders en zusters met pastorale verantwoordelijkheid opgepakt. Er is communicatie tussen de coördinator pastorale zaken, ouderlingen, pastorale medewerkers en de ledenadministrateur. Sinds kort wordt de ledenadministrateur bijgestaan door de scriba in het verwerken van alle gegevens van de leden.

Er is geen duidelijk plan rond pastoraat aan kinderen, tieners en jongeren. In het reguliere pastoraat wordt jeugd die ziek is bezocht en binnen de groepen probeert de leiding ' herderlijke zorg' aan deze kinderen en tieners te geven.

Om toegerust te worden tot het pastorale werk is er in het eerste gedeelte van de kerkenraadsvergadering, en tijdens de jaarlijkse studiemiddag van de kerkenraad, ruimte voor bezinning en toerusting van kerkenraadsleden en pastorale medewerkers. Deze toerusting is ook toegankelijk voor de leiders in het kringwerk. In 'het Consistorie' komen predikant, ouderlingen en pastorale medewerkers drie keer per jaar bij elkaar. Ook hier is ruimte voor toerusting.

Leiders van de (Alpha)kringen en gemeentegroeigroepen nemen, samen met alle kerkelijke werkers die daar belang in stellen, deel aan plaatselijke en landelijke toerustingdagen en rusten elkaar toe in kringverband.

'Nieuw ingekomenen' zullen zoveel als binnen het vermogen ligt worden genoemd en welkom geheten in kerkblad en Kruispunt, zodat gemeenteleden ook aandacht kunnen besteden aan de nieuwe gemeenteleden.

Het Alphawerk en de gemeentekringen zijn een vast gegeven binnen het gemeenteleven en vervullen als zodanig een pastorale taak. Reeds meerdere Alpha-deelnemers zijn na de cursus ambtsdragers of pastorale medewerkers geworden.

 
Ouderlingen Ouderlingen

In onze gemeente zijn 9 ouderlingen actief:

Mevr. N. Steketee-Schrijver, scriba. Tel. 06 12318176, of stuur een e-mail.
Dhr. D. van der Jagt, wijk 1.
Mevr. J.G. Koutstaal-Visser, wijk 2.
Mevr. P.J. Meijer-Robër, wijk 3.
Mevr. M.A. Ringlever-Poldervaart, wijk 4.
Dhr. W.A. Don, wijk 5.
Mevr. S. Vogelaar-Slabbekoorn, wijk 6.
Mevr. A. Wisse-Meijaard, jeugdouderling.
Dhr. A.J. Meijer, jeugdouderling.

Coördinator pastoraat: Hanny Buringh - Poleij, tel: 0113 - 572311 of stuur een e-mail.

 
Pastorale medewerkers Pastorale medewerkers

Hanny Buringh-Poleij, coordinator. Tel. 572311.
Gillien Martijn Mol, wijk 1.
An Geelhoed, wijk 1.
Mieke Boone-Michael, wijk 2.
Marie Klaasse-Zandee, wijk 3.
Adri Praat-van de Kreeke, wijk 4.
Lia Rijstenbil-Boogert, wijk 4.
Elke van Wallenburg-Dekker, wijk 5.
Anke Hoogstrate-Dekker, wijk 5.
Corrie de Koeyer-de Kok, wijk 6.
Lia Pekaar-Groenendijk, wijk 6.
Marry de Munck-Oudeman
Heleen van de Kreeke-Schot
Marjan van Dixhoorn-Lamper

Daarnaast zijn een aantal gemeenteleden actief als bezoekmedewerkers in wijk 6. Deze medewerkers zijn:

Fam. Allewijn–van Velzen, mevr. M. Geense–Harthoorn, mevr. L.C. Geense–Pladdet en mevr. Y. Hansma–Brouwer.

 
Wijkindeling: Wijkindeling:

WIJK 1

Predikant: Tijdelijk ds. S. Dierx.
Ouderling: dhr. D. van der Jagt.
Pastorale medewerkers: mevr. A.M.N. Geelhoed en mevr. G.I. Marteijn. 

D. van der Jagt:
Akkerseweg
Breedsendijk
M.J. Goemanstraat
Polen
Schipperstraat
Stoofstraat
Postweg
Allen buiten Yerseke die hier ingeschreven staan

G.I. Marteijn:
Burenpolderweg
Burg. Sinkelaan
Industrieweg
Kijkuit
De Meulemeesterstraat
Van Randwijckstraat
Van Tienhovenstraat
Waghtoplein

A.M.N. Geelhoed:
Dr. van Rooijenstraat
Gr. van Zoelenstraat
P.v. Meerdervoortstraat
Ten Houtenstraat
Van Klinkenbergstraat
Damstraat
Dam


WIJK 2

Predikant: Tijdelijk ds. S. Dierx.
Ouderling: mevr. J.G. Koutstaal - Visser
Pastorale medewerkers: mevr. W.P. Boone en mevr. M.A. van Iwaarden.

J. G. Koutstaal:
Fuchsialaan
Hogeweg
Irislaan
Magnolialaan
Moerplein (even nrs. Gersicha)
Papaverlaan
Rozenlaan

J.C.A. Buringh:
Begonialaan
Dahlialaan
Ericalaan
Violenlaan

M.A. van Iwaarden:
Azalealaan
Lelieplein


WIJK 3

Predikant: Tijdelijk ds. S. Dierx.
Ouderling: mevr. P.J. Meijer-Robër
Pastorale medewerkers: mevr. P.M. de Kramer, mevr. M.M. Klaasse en mevr. A.C.M. Sonke

P.J. Meijer:
Vletstraat
Fregatstraat
Jolstraat
Hoogaarsplein

M.M. Klaasse:
Aakstraat
Breeweg (vanaf nr. 40 even en vanaf nr. 1 oneven)
Galjoenstraat
Molenlaan
Steeweg

P.M. de Kramer:
Ambachtsherenlaan
De Burcht
Vroonland

A.C.M. Sonke:
Ferdinand Bollaan
Carel Fabritiuslaan
Govert Flincklaan
Jan van Goyenplein
Pieter de Hoochlaan
Jan Lievenslaan
Nederhof
Nicolaes Maeslaan
Ridderhof
Johannes Vermeerlaan


WIJK 4

Predikant: Tijdelijk ds. S. Dierx.
Ouderling: mevr. M.A. Ringlever-Poldervaart
Pastorale medewerkers: mevr. A.P. Praat en mevr. C. Rijstenbil

M.A. Ringlever:
Hof van Poleij
Irenestraat
Kerkhoekstraat
Margrietstraat
Marijkelaan
Vijverdwarsstraat

A.P. Praat:
Bernhardstraat
De Capellerie
Hartoogstraat
Oude Torenstraat
Paardenmarkt
Stenge
Stokvisstraat

C. Rijstenbil:
Beatrixstraat
Breeweg t/m nr. 40 (even)
Kakeldans
Korte Kerkstraat
Nieuwe Kerkstraat
Oesterstraat
Oude Bogaert
Sandeestraat
Schotte
Spruitstraat
Tuinstraat
Zeeburg


WIJK 5

Predikant: Tijdelijk ds. S. Dierx.
Ouderling: dhr. W. Don
Pastorale medewerkers: mevr. J.E. Hoogstrate en mevr. W.A. van Wallenburg

W. Don:
Grintweg
Hof Zweedijk
Kerkplein
Kon. Julianastraat
Kon. Wilhelminastraat
Zanddwarsstraat
Zweedijkseweg

W.A. van Wallenburg
Hardenhoek
Kaasgat
Korringaweg (De Zaete)
Kreeft
Langeville
Molendijk
Molenpolderweg
Schapenweg
St. Pieterspolder
2e Tholseindeweg
Zanddijk

J. E. Hoogstrate:
Bekhof
Emmastraat
Kaaistraat
Lepelstraat
Mosselstraat
Noordzandstraat
Oranjehof
Schuttershof
Vierstraat
Wijngaardstraat


WIJK 6

Predikant: Tijdelijk ds. S. Dierx.
Ouderling: mevr. S.J. Vogelaar – Slabbekoorn.
Pastorale medewerkers: mevr. C.W. de Koeyer en mevr. C.A. Pekaar.
Bezoekmedewerkers: Fam. Allewijn, mevr. M. Geense, mevr. L.C. Geense en mevr. Y. Hansma.

S.J. Vogelaar
Moerplein (nrs. 81-143)

C.A. Pekaar
Moerplein (nrs. 1-71)

C.W. de Koeyer
Moerzicht